Add words to Biologi 2

Words Choose all words

Autosomer

De kromosomene i en eukaryot organisme som ikke er kjønnskromosomer

Celledeling

Det er to typer celle deling; mitose og meiose. Ved mitose dannes det nye celler som kan sikre vekst og erstatte gamle celler. Ved meiose dannes det kjønnsceller. Bare eukaryote organismer kan ha celledeling.

DNA

Arvestoff i en organisme

DNA

Deoxyribonucleic acid. DNA er arvestoff

DNA-polymerase

Er enzymer som syntetiserer nytt DNA ved å feste nukleotider på den voksende enden av den nye DNA-enktelttråden.

Ekson

Uttrykt område

Eksoner

De delene som koder for protein.

Enymet

Katalyserer kjemiske reaksjoner ved å senke aktiveringsenergien. Øker ofte reaksjonshastigheten med en million ganger i nesten alle kjemiske reaksjoner i en organisme. Forbrukes ikke selv. Hvert enzym er vanligvis knyttet til helt bestemte reaksjoner

Et nukleotid

Består av et sukker, et fosfat og en base. Basene kan være adening, cytosin, guanin eller tymin.

Genregulering i bakterie

Dette skjer ved at aktiviteten til enzymet i reaksjonsveien hemmes, og ved at bakterien regulerer hvor mye den skal lage av bestemte enzymer.

Genregulering og regulering

Setter i gang og regulerer transkripsjon av gener. (regulering= regulerer biokjemiske og fysiologiske prosesser i organismen, osm vekst og metabolisme))

Homolog

Ensartet, innbyrdes samsvarende

Hydrogenbindinger

De to enkelt trådene i DNA holdes sammen av hydrogenbindinger mellom basene på hvert trinn. Disse bindingene er mye svakere enn de kovalente bindingene som holder nukleotidene i hver enkelttråd sammen, og de gjør at en dobbelttråd lett kan deles i to

Intron

Område inni gener

Introner

De delene som ikke koder for et protein.

Komplementære basepar

Basene på hver enkeltråd må være utfyllende for å lage bindinger mellom trådene. Det er to muligheter for at de fire basene kan danne dette. Adenin og tymin, og guaning og cytosin.

Meiose

Her gir en diploid stamcelle opphav til fire haploide kjønnsceller som har ulik genetisk informasjon. Det skjer to celledelinger over flere faser.

Meiosis

Forminskelse

Mitose

Her deler en diploid morcelle seg og gir to identiske diploide datterceller. Den består av fem faser: profase, prometafase, metafase, anafase og telofase.

MRNA

Budbringer, koder for protein

Nukleotider

Alle nukleinsyrer er bygd opp av nukleotider, både DNA og RNA. Hver nukleotid er sammensatt av tre deler: sukker, et forsfat, og en base

Replikasjon

Prosessen der DNA-et kopieres. Før en morcelle delere seg og blir til to datter, må alle kromosomene kopieres nøyaktig slik at de nye cellene får like mange kromosomer som morcellen og dermed den samme genetiske informasjonen

Replikasjonsboble

Er startpunktet der dobbeltråd-DNA-et åpnes. Består av to replikasjonsgafler med DNA imellom og kan strate flere steder samtidig på eukaryote komosomer.

RNA

En forkortelse for ribonukleinsyre. RNA er enkelttrådet og har basen U i stedet for T. I tillegg har RNA sukkeret ribose. Det finnes tre hovedtyper av RNA: mRNA, tRNA og rRNA.

RRNA

Ribosomalt-RNA, bygger opp ribosomene der oversettingen til protein foregår.

Spleisosomer

Skjærer intronene ut av pre-mRNA-et.

Sterkt uttrykt

Når det blir produsert mange kopier av et protein i en celle, sier vi at genet som koder proteinet, er sterkt uttrykt

Templattråd

Er et mønster for den nye DNA-tråden. Bare nukleotider med baser som er komplementære til de basene som er i denne tråden, vil kunne inngå i en ny DNA-tråd.

TRNA

Transport-RNA, frakter rett aminosyre til rett plass i oversettingen til protein

Games

Simple

Only the chosen words or definitions are printed on the cards. There are no instructions.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

What do you associate with:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Write definition

Write a definition for:

Match word and definition

Match word and definition.

Linking words

Structure the words and explain your structure. You may want to sequence the words or use a mind map.

Finding synonyms

Find at least one synonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Finding antonyms

Find at least one antonym for:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find a word

Find a word that is suitable for this definition.

Must use word

You have to use this word twice in your group discussion.

Rate words

Rate words according to level of importance in this context. Explain the order.

Make someone speak

Get someone in your group to use this word. Don’t say the word directly.

Letter jumble

The letters in this word have been jumbled. Recontruct the word.

Write Question

Write a question relevant to this word:

Print on both sides

The words are printed on the front side of the cards and the definitions are printed on the back. You need a printer that enables printing on both sides of the paper.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards