Add words to Diskursanalyse i dansk

Words Choose all words

Antagonistiske diskurser

Modsatrettede diskurser, der kæmper om definitionsretten af en given diskurs. Antagonismer defineres som modsætningspar, hvor en diskurs etablerer sig i modsætning til en anden.

Ækvivalenskæde

Ordrække, der italesætter nodalpunktet på en bestemt måde.

Den tredimensionelle model

Norman Faircloughs model, der viser, hvordan tre analysebegreber (tekst, diskursiv praksis og social praksis) står i et dialektisk forhold til hinanden.

Diskurs

Et bestemt tankesæt om et givent emne. Med andre ord en særlig måde at tale om et udsnit af virkeligheden på.

Diskursanalyse

Handler om at analysere måden, vi taler om et emne på. Det handler med andre ord om at finde ud af, hvad en afsender bevidst eller ubevidst tænker og mener om et bestemt emne.

Flydende betegnere

Indholdstomme plusord, der får deres betydning gennem diskursen.

Hegemoni

Den herskende diskurs i samfundet.

Konnotation

Et ords medbetydning, bibetydning og association.

Nodalpunkt

Tekstens omdrejningspunkt, som der etableres en diskurs omkring.

Games

Simpel

Kun de valgte ord og definitioner bliver printet på kortene. Der er ingen instruktioner.

Do you want words, definitions or both on your cards?

Association

Hvad associerer du med:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Skriv definition

Skriv en definition til:

Match ord og definition

Match ord og definition.

Forbind ord

Skab forbindelser mellem ordene og forklar forbindelserne. Du kan f.eks. sætte dem i rækkefølge eller lave et mindmap.

Find synonymer

Find mindst et synonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find antonymer

Find mindst et antonym til:

Do you want words, definitions or both on your cards?

Find et ord

Find et ord, der passer til denne definition.

Skal bruge ord

Du skal bruge dette ord 2 gange i gruppediskussionen.

Ranger ord

Ranger ordene ud fra vigtighed og forklar rækkefølgen.

Én skal snakke

Få en i din gruppe til at bruge dette ord uden at sige ordet selv.

Bogstavkaos

Bogstaverne i dette ord er byttet rundt. Hvad skal der stå?

Skriv spørgsmål

Skriv et spørgsmål, der er relevant for ordet.

Print på begge sider

Ordet printes på den ene side af kortet, og definitionen printes på den anden. Du skal bruge en printer, der kan printe på begge sider af papiret.

Words:
No words chosen
Game:
Choose game
Print flash cards